Saint-Nikolaevskaya church

Saint-Nikolaevskaya church


Vilkovo, Odessa region